Djelatnosti
Arhitektura
Više informacija

Arhitektura

Projektiramo obiteljske kuće, višestambene, poslovne građevine, proizvodne hale i skladišta, te tradicionalne drvene kuće. Izrađujemo projektnu dokumentaciju sukladno važećim prostornim planovima i važećoj zakonodavnoj regulativi – idejna rješenja, idejne projekte, te glavne i izvedbene projekte za prizemne, jednokatne i višekatne građevine.

Idejno rješenje / projekt

Idejno rješenje prva je faza projektiranja i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. U idejnom rješenju potrebno je pronaći najprihvatljiviju varijantu u odnosu na parcelu. U ovoj fazi bitna je suradnja investitora (koji ima svoje želje i potrebe) i arhitekta (koji želje i potrebe investitora arhitektonski prilagođava stanju na predmetnoj parceli).

Glavni projekt

Nakon usvojenog idejnog rješenja i projekta, sljedeća faza je izrada glavnog projekta koji predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine: dokazivanje i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te instalaterska rješenja.

Ovisno o vrsti građevine, to jest radova, glavni projekt sadrži: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt, a po potrebi projekt zaštite od požara i projekt zaštite na radu.

Sastavni dio glavnog projekta je i geodetski projekt (izrađen od strane ovlaštenog geometra) kojim se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i velićina građevne čestice čije formiranje određuju investitor i arhitekt.

Izvedbeni projekt

U izvedbenom projektu glavni projekt detaljnije se razrađuju i dopunjuje ga se izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.)

 
Nadzor radova
Više informacija

Nadzor radova

Svrha provođenja nadzora za investitora je da se kontinuirano nadzire izvedba građevinskih radova na gradilištu u odnosu što je planirano u glavnom i izvedbenom projektu, a prema građevinskoj dozvoli. Također nadzorom se osigurava izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti, veličini i složenosti građevine.

Nadzorni inženjer je dužan:

- Nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom (građevinskom dozvolom), zakonima i propisima
- Utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja
- Utvrditi je li iskolčenje građevine obavila ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
- Koordinirati rad svih sudionika u gradnji
- U skladu s dinamikom izvođenja radova ažurno i svakodnevno provoditi nadzor
- Izraditi završno izvješće za tehnički pregled
Etažiranje
Više informacija

Etažiranje

Što je etažiranje?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo posebnih dijelova zgrade (npr. stana, poslovnog prostora, garaže i sl.). Nakon izvršenog etažiranja, vlasništvo je moguće upisati u zemljišne knjige.

Što se postiže etažiranjem?

Etažiranjem Vaša nekretnina postaje samostalna cijelina u odnosu na zgradu u kojoj se nalazi, i kao takova postaje spremna za promet nekretnina, hipoteku, i slično, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Što omugućuje etažiranje?

Nakon provođenja postupka etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

- dobivanje hipotekarnog kredita
- kupnju, odnosno prodaju nekretnina
- diobu obiteljskih nekretnina
- ostavinsku diobu
- utvrđivanje udjela pojednih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Od čega se sastoji elaborat etažiranja?

- izrada etažnog elaborata uključuje izmjeru građevine
- tabelarni i grafički prikaz vrste i veličine prostorija
- tabelarni i grafički prikaz vlasništva pojedinih i zajedničkih dijelova zgrade
- izrada prijedloga za uknjižbu

Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, slijedi izrada i potpis međuvlasničkog ugovora kojeg priprema odvjetnik. Tek tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Procjena nekretnina
Više informacija

Procjena nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina postupak je kojim ovlašteni graditeljski vještak ili ovlašteni sudski procjenitelj primjenom Uredbi o procijeni vrijednosti nekretnina („NN“ 153/2013) i prema pravilniku razrađenim metodama („NN“ 78/2015) određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u obzir moguće ujecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.

Energetsko certificiranje
Više informacija

Energetsko certificiranje

Vlasnik koji prodaje ili iznajmljuje zgradu ili njenu posebnu uporabnu cijelinu dužan je svakom potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat.

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade koji je izrađen u skladu s Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada. Ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade izdaje energetski certifikat. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termomehaničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonmskih opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Svrha energetskog certificiranje je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.


 
Legalizacija
Više informacija

Legalizacija

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata naša je uža specijalnost. Legaliziramo sve što se da legalizirati, od garaža do zgrada. Nezakonite izgrađene objekte legaliziramo brzo, kvalitetno i povoljno. Također vodimo cijeli postupak za Vas od izrada prvih skica do pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju.